Minister informeert Tweede Kamer over deugdelijkheidseisen, evidence-based werken en terugdringen overladenheid – 27 november 2023

Met brief van 27 november 2023 heeft demissionair minister Paul de Tweede Kamer geïnformeerd hoe het staat met het concretiseren en verduidelijken van de eisen die aan onderwijskwaliteit worden gesteld. Tevens gaat zij in op het verminderen van de ervaren overladenheid van eisen.

De minister is van mening dat voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit een aantal deugdelijkheidseisen moet worden verduidelijkt. Ook behoeven deze eisen op een enkel punt aanvulling. Daarnaast moet naar haar mening ook gekeken moet worden naar meer focus om de overladenheid in eisen en wensen terug te dringen. Voorts gaat zij in op een aantal concrete punten.

De minister is voornemens de eis voor evidence-informed werken wettelijk vast te leggen. Zij kiest daarbij voor de variant, waarbij de voorwaarden van het proces rondom evidence-informed werken wettelijk worden vastgelegd. Wat haar betreft sluit dat het beste aan bij de onderwijspraktijk en heeft daarmee de meeste impact op de onderwijskwaliteit. Het eigenaarschap van evidence-informed werken wil zij bij de schoolleiders en leraren neerleggen.

Voorts kijkt zij naar de mogelijkheid om enkele deugdelijkheidseisen te schrappen om de ervaren overladenheid aan verwachtingen, eisen en administratieve lasten terug te dringen en zo meer focus te geven aan het lesgeven aan leerlingen. Daartoe moet duidelijk zijn welke eisen een te grote last leggen bij scholen en een te kleine bijdrage leveren aan de onderwijskwaliteit. Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de administratieve lasten onder leraren in het primair onderwijs geeft hier naar verwachting inzicht in. Om ook een beeld te krijgen van de situatie in voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs is er vergelijkbaar onderzoek in die sectoren gepland. Deze rapporten worden in het voorjaar van 2025 verwacht. De minister verwacht dat het wetsvoorstel met verduidelijkte deugdelijkheidseisen en de nieuwe eis voor evidence-informed werken in najaar 2024 in internetconsultatie zal gaan en medio 2025 bij de Tweede Kamer wordt ingediend. De resultaten van de onderzoeken naar administratieve lasten worden in voorjaar 2025 verwacht. De resultaten van deze onderzoeken zullen zo goed als mogelijk worden betrokken bij genoemd wetsvoorstel.