Voorstel van wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs naar de Tweede Kamer – 5 oktober 2023

Dit wetsvoorstel beoogt de positie van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en de positie van de ouders van deze leerlingen te versterken. Het wetsvoorstel bevat ten behoeve daarvan regelingen op de volgende drie onderdelen:

  • leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte krijgen het recht om vrijelijk hun mening te geven over het ontwikkelingsperspectief. Hierin staat onder andere de extra ondersteuning die zij nodig hebben en hoe aan die ondersteuning vorm wordt gegeven.
  • de basisondersteuningsvoorzieningen en het extra ondersteuningsaanbod van een school worden opgenomen in de schoolgids. Het extra ondersteuningsaanbod van de school wordt daarmee jaarlijks vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel als losstaand document komt te vervallen.
  • samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het primair en voortgezet onderwijs krijgen tot taak een ouder- en jeugdsteunpunt in stand te houden dat, uitsluitend in het belang van de leerling, ouders en leerlingen informeert over en ondersteunt bij passend onderwijs. Het ouder- en jeugdsteunpunt bundelt verder de signalen van ouders en leerlingen en informeert het bestuur van het samenwerkingsverband hierover ten behoeve van beleidsontwikkeling.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit de in 2020 gepubliceerde eindevaluatie over het passend onderwijs en daarin gesignaleerde knelpunten die verband houden met de (informatie)positie van ouders en leerlingen in het onderwijs. De toelichting op het wetsvoorstel noemt de volgende drie knelpunten:

  • de ondersteuning die de school aan de leerling biedt sluit niet altijd goed aan op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
  • er is onvoldoende of onduidelijke informatie beschikbaar over passend onderwijs op de school en in de regio.
  • de ondersteuning die de school op papier biedt, is niet altijd dezelfde als de ondersteuning die in de praktijk gerealiseerd wordt.

Het wetsvoorstel heeft als beoogde ingangsdatum 1 augustus 2024.