Kamerbrief over onderwijsachterstandenbeleid

Minister Slob heeft de Tweede Kamer een brief en zeven bijlagen gestuurd over het onderwijsachterstandenbeleid.  Zo informeert hij de Kamer over de eerste uitkomsten van 2 onderzoeken uit het meerjarig monitorings- en evaluatieprogramma voor de aanpak van onderwijsachterstanden. Daarnaast gaat hij in op 2 onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs. Tot slot reageert hij op enkele moties. Een belangrijk standpunt van de minister is dat hij het belangrijk vindt om goed onderzoek te doen naar de besteding van de middelen en om na te gaan of de beoogde effecten optreden. Dit in het licht van het feit dat het kabinet jaarlijks een fors bedrag beschikbaar stelt aan gemeenten en schoolbesturen voor het tegengaan van onderwijsachterstanden.