Nadere informatie over Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020

De commissie Dijkgraaf adviseerde over de aanpak van de gevolgen van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs. Wij schreven hierover in Infinite Update van 13 mei 2020. Recent is minister Slob in een brief aan de Kamer nader ingegaan op deze regeling, alsmede op de stand van zaken van de andere maatregelen die hij in juli 2019 aankondigde. Schoolbesturen zijn sindsdien onder meer ondersteund met goede voorbeelden, gerichte procesondersteuning, het ontwerpen van een structurele maatwerkregeling en genoemde subsidieregeling. De minister wijst er in zijn brief (nogmaals) op dat schoolbesturen belangrijke spelers in de regio zijn: zij bepalen samen de kwaliteit van het onderwijs in een bepaald gebied. Hun verantwoordelijkheid gaat daarmee verder dan die voor de eigen school. De commissie Dijkgraaf riep de VO-raad daarom op de bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid van besturen op te nemen in de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Dit is inmiddels gebeurd. In aanvulling daarop gaat de minister nu na of een meer stevige verankering van deze bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid mogelijk en wenselijk is. Daar komt hij in 2021 op terug.