Landelijk coördinatieteam ventilatie scholen

De minister van OCW heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Het LCVS vormt een tijdelijk werkverband van relevante partijen die gezamenlijk zorgdragen voor veilige ventilatie op elke school. Doel is om lokale samenwerking en oplossingen te stimuleren en zorg te dragen voor een landelijk beeld over de voortgang. De leden van het LCVS spannen zich in voor maximale ondersteuning aan scholen, zodat deze ervoor kunnen zorgen dat alle schoolgebouwen minimaal voldoen aan de eisen die volgen uit het bouwbesluit voor wat betreft hun ventilatievoorzieningen. Een opgesteld ambitieplan betekent voor scholen het volgende:

  1. Alle scholen hebben onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur voor 1 oktober een check gedaan om te onderzoeken of de gebouwen voldoen aan de eisen.
  2. Als hun gebouwen niet aan de eisen voldoen, is er contact opgenomen met de lokale GGD. Wat de maatregelen zijn die een school moet nemen is per situatie afhankelijk. De GGD adviseert hier over.
  3. Alle scholen communiceren vóór 1 oktober aan hun onderwijspersoneel en leerlingen waar de school staat met betrekking tot ventilatie en eventueel welk plan er ligt om ervoor te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de eisen.
  4. Ook communiceert de school dit aan de sectorraad, waarmee wordt bijgedragen aan het landelijk beeld.

Voor scholen wordt één centraal punt ingericht waar zij alle informatie over ventilatie op scholen kunnen vinden, en waar zij vragen kunnen stellen indien zij twijfelen of de ventilatie in hun gebouwen voldoet. Op de website van Ruimte OK is ook te vinden de ’Handreiking coronavirus en het gebruik van ventilatie, cv en koeling’.