Ministers informeren Kamer over stand van zaken lerarentekort

In een brief aan de Tweede Kamer hebben de ministers Slob en Van Engelshoven informatie gegeven over de stand van zaken ten aanzien van het lerarentekort. Tevens komen enkele onderwerpen ter sprake die hiermee verband houden. In de brief is onder meer te lezen:

  • In het po is de werkdruk waarneembaar gedaald en is het aantal zij-instromers en onderwijsassistenten fors toegenomen.
  • Met de vijf grote steden is per stad een convenant afgesloten op basis van noodplannen van de schoolbesturen en gemeenten om de continuïteit en kwaliteit van en kansengelijkheid in het onderwijs te borgen. Voor de uitvoering van de maatregelen in de convenanten is door het kabinet €116 mln. vrijgemaakt voor vier jaar.
  • Begin deze maand hebben alle besturen en scholen een uitnodiging gekregen om de actuele tekorten aan leraren en schoolleiders te registreren.
  • De inspectie heeft een onderzoek gepubliceerd naar de kwaliteit van de route zij-instroom (‘veel gaat goed, er zijn een aantal verbeterpunten’).
  • In de afgelopen jaren hebben de pabo’s een sterk groeiende instroom laten zien. Van ruim 5.100 eerstejaars studenten in 2015-2016 naar ruim 6.600 in 2018-2019, naar ruim 7.300 in 2019-2020 naar ruim 9.600 in 2020-2021. De prognose is dat de instroom dit schooljaar lager zal uitvallen en ongeveer op niveau van 2018 zal zijn.
  • De eerste resultaten zijn bekend van pilots op zes pabo’s, gericht op lesgeven aan jongere kinderen óf aan oudere kinderen. De conclusie is dat er meer focus en samenhang ontstaat, maar nog onduidelijkheid of het de aantrekkingskracht voor studenten vergroot.