Nadere informatie voor scholen over Het Nationaal Programma Onderwijs

In de vorige editie van Infinite Update informeerden wij u uitvoerig over Het Nationaal Programma  Onderwijs. Het kabinet investeert via dit programma € 8,5 miljard in de onderwijssector om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Scholen hebben op 24 maart een brief van het ministerie ontvangen met daarin meer informatie over het NPO. In de brief staat onder andere het volgende.

  • Het samenwerkingsverband en de gemeente zijn belangrijke partners zijn bij het opstellen en uitvoeren van de plannen.
  • De overgang van po naar vo moet gebaseerd worden op ‘kansrijk adviseren en kansrijk plaatsen’.
  • Van scholen wordt verwacht dat zij voor eind april 2021 een schoolscan uitvoeren. Dit is een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau op basis waarvan de school vervolgens een beredeneerde en onderbouwde keuze maakt voor passende interventies. Ook brengt de scan in kaart wat leraren nodig hebben om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Een stappenplan voor het maken van de schoolscan komt binnenkort beschikbaar op de website van het NPO. Dit stappenplan (inclusief een format) is bedoeld als hulpmiddel en laat ruimte voor schooleigen invulling. Het maken van een scan is wel verplicht.
  • Scholen maken in april en mei 2021 een plan van aanpak. Hierbij kan de school kiezen uit een lijst van interventies, die als een soort ‘menukaart’ in april 2021 beschikbaar komt op een website.
  • Scholen stellen in mei-juni 2021 een schoolprogramma op. Hierin zijn de gekozen interventies verwerkt. Dit kan een addendum op het schoolplan zijn. Hiervoor gelden enkele randvoorwaarden zoals: beschrijving van conclusies uit de scan, doelstellingen die hieruit voortvloeien, en de gekozen aanpak.
  • Uiterlijk in juni 2021 komt er meer duidelijkheid over het beschikbare bedrag per leerling. Als voorlopig gemiddeld bedrag per leerling noemt de brief € 700. Hierin is de hogere bijdrage voor scholen met veel leerlingen met een hoger risico op vertragingen nog niet meegenomen en is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende schooltypen.