Onderzoek naar directe bekostiging praktijkonderwijs

Komend najaar zal naar verwachting een verdiepend onderzoek zijn afgerond naar directe bekostiging van het praktijkonderwijs. Dat meldt demissionair onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds 2016 zijn de samenwerkingsverbanden passend onderwijs verantwoordelijk voor de (ondersteunings)bekostiging en toewijzing van (het lwoo en) pro, kortom betalen en bepalen werd in een hand gelegd. Binnen de huidige systematiek ontvangt een pro school direct van DUO voor iedere ingeschreven leerling de basisbekostiging en de bijbehorende ondersteuningsbekostiging. De ondersteuningsbekostiging wordt in mindering gebracht op het budget voor lichte ondersteuning van het samenwerkingsverband. De verrekening vindt plaats met het samenwerkingsverband waar de pro-school gevestigd is. Het samenwerkingsverband ontvangt sinds 2016 budget om deze taak uit te voeren op basis van een tijdelijke regeling. Het bekostigingsmodel van de swv voor het pro (en lwoo) is gebaseerd op een historische verdeling, namelijk het deelnamepercentage (lwoo en) pro op 1 oktober 2012. Dit sluit niet aan bij de daadwerkelijke behoefte aan pro in de regio. Om een toekomstbestendige verdeling van de middelen te realiseren zijn er de afgelopen jaren onder leiding van een begeleidingscommissie verschillende mogelijkheden van een toekomstbestendige bekostigingssystematiek onderzocht, die om diverse redenen nog niet tot een oplossing geleid hebben.

De Sectorraad Praktijkonderwijs (hierna sectorraad) pleit voor directe bekostiging. Onder directe bekostiging verstaat de sectorraad dat er geen inmenging is van een samenwerkingsverband, niet bij de bekostiging en niet bij de toewijzing van de leerlingen. Concreet betekent dit:

  • Pro-scholen ontvangen directe bekostiging vanuit DUO en dit bedrag wordt niet langer in mindering gebracht op het budget van de samenwerkingsverbanden;
  • Pro-scholen bepalen zelf, aan de hand van de toelatingscriteria, of een leerling wel of niet toelaatbaar is.

De minister het afgelopen half jaar gesprekken gevoerd met de Sectorraad Praktijkonderwijs en de Sectorraad Samenwerkingsverbanden VO om te verkennen of directe bekostiging voor het pro vormgegeven zou kunnen worden en zo niet, welke alternatieven er mogelijk zijn. Het is helaas niet gelukt om overeenstemming te bereiken over directe bekostiging van het pro. Ook is het niet gelukt alternatieven te vinden waar alle betrokken partijen tevreden mee zijn. Daarom is besloten een onafhankelijk verdiepend onderzoek uit te laten voeren naar de (financiële) consequenties van directe bekostiging van het praktijkonderwijs.

Het onderzoek zal onder andere gaan over de vraag welke voor- en nadelen verbonden zijn aan directe bekostiging. Ook zal worden gekeken naar de impact van directe bekostiging van het praktijkonderwijs op de systematiek van passend onderwijs. Een ander onderdeel van het onderzoek is een historische analyse van de leerlingaantallen en het budget van het praktijkonderwijs sinds 2005.

Het onderzoek zal naar verwachting komend najaar gereed zijn.