Ontwerpbesluiten Regionale plannen onderwijsvoorzieningen 2020-2021 gepubliceerd

Sinds 1 augustus 2008 is in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen opgenomen. In artikel 72 wordt deze regionale samenwerking tussen scholen voor vo geregeld. De regionale samenwerking heeft als belangrijkste doelstelling dat schoolbesturen gezamenlijk een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod kunnen regelen in termen van de benodigde onderwijsvoorzieningen, zonder dat voor elke afzonderlijke aanvraag goedkeuring van de minister nodig is. Indien een RPO volgens de wettelijke voorschriften en de voorgeschreven procesgang tot stand is gekomen, laat de minister vervolgens de gevraagde onderwijsvoorzieningen voor bekostiging in aanmerking komen. 

In de Staatscourant van 13 maart 2020 zijn de Ontwerpbesluiten Regionale plannen onderwijsvoorzieningen (RPO’s), schooljaar 2020-2021 gepubliceerd. Het document bevat besluiten die de minister voornemens is te nemen met betrekking tot het per 1 augustus 2020 voeren van profielen door scholen, alsmede het openen of verplaatsen van hoofd- en (tijdelijke) nevenvestigingen. 27 RPO regio’s hebben voorstellen ingediend.