Personeelstekort in de kinderopvang neemt verder toe

Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties heeft inmiddels een tekort aan personeel. Dit is een toename van ongeveer 50 procent sinds februari 2021. De werkgevers verwachten niet dat hier op korte termijn verbetering in komt. Dit blijkt uit eenkwartaalpeiling van Kinderopvang werkt!

De toenemende tekorten treffen zowel de dagopvang, bso als peuteropvang. In de dagopvang kampt 55 procent van de organisaties met een tekort aan pedagogisch medewerkers. In februari was dit nog 35 procent. In de bso geeft 70 procent van de organisaties aan een tekort te hebben (februari 53 procent). In de peuteropvang zijn deze cijfers respectievelijk 39 procent en 21 procent.

De tekorten zijn vaak fors. In de dagopvang heeft 35 procent van de organisaties te maken met 10 procent of meer niet inzetbare medewerkers. In de bso ligt dit aandeel op 34 procent. Slechts drie organisaties gaven aan dat zij te maken hadden met een overschot aan personeel. De problemen zijn het grootste in de Randstad, en dan vooral in Amsterdam.

Het tekort aan personeel heeft vooral te maken met weinig beschikbare kandidaten, ziekteverzuim en uitstroom van personeel. Dit alles leidt tot groeiende wachtlijsten. In de dagopvang heeft 62 procent van de organisaties een wachtlijst, in de bso is dit 48 procent en in de peuteropvang 35 procent. Deze wachtlijsten komen in de dagopvang en de peuteropvang het meest voor bij middelgrote organisaties, en in de bso het meest bij grote organisaties.

De vooruitzichten voor de komende maanden zijn niet heel positief. Voor het derde kwartaal van 2021 verwacht 52 procent van de organisaties in de dagopvang en 60 procent van de organisaties een blijvend tekort aan personeel. In de peuteropvang is dat 39 procent.

De algemene indruk is dat kinderopvangorganisaties op grote schaal krapte verwachten voor de toekomst en dat een deel van de organisaties verwacht dat deze krapte toeneemt. Enkele organisaties hopen op een toename van personeel, omdat na de zomer weer afgestudeerden de arbeidsmarkt op komen. 13 procent van de organisaties geeft aan niet te weten wat de ontwikkelingen zullen zijn, of dat het ‘koffiedik kijken’ is.