Rekenkamer noemt aandachtspunten voor verdeling, vastlegging en verantwoording NPO middelen

Eind maart 2021 heeft de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer  aandachtspunten benoemd voor de verdeling, vastlegging en verantwoording van de NPO middelen. Op hoofdlijnen sluit deze brief aan bij het eerdere pleidooi van de rekenkamer om te komen tot meer gestandaardiseerde verslaglegging in het onderwijs, om zo duidelijker inzichtelijk maken waaraan de lumpsum wordt uitgegeven. Het voorstel is om de middelen in het NPO programma bovendien separaat te verantwoorden in de jaarverslaggeving, zodat duidelijk is welke extra activiteiten zijn ontplooid tegen welke kosten. De risico’s van krapte op de onderwijsarbeidsmarkt en meerkosten van tijdelijk personeel worden nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Het advies is om vooraf duidelijke doelen en cijfermatige indicatoren af te spreken.