Tussenrapportage scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen

Het kabinet gaf opdracht voor een scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen (SVK). Minister Koolmees van SZW heeft een tussenrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze tussenrapportage biedt een overzicht van de eerste inzichten uit de verkenning en gaat over de voorzieningen voor (ouders van) kinderen van 0 tot 12 jaar. De studie heeft betrekking op verlof, kinderopvang en het primair onderwijs. Bij het ontwikkelen van de scenario’s zijn verbeterpunten uit eerdere studies gebruikt. Bij het vormgeven van de scenario’s richt de verkenning zich op de volgende drie doelen: het verhogen van de arbeidsparticipatie; het verbeteren van de ontwikkeling van het kind en vereenvoudiging van het stelsel.

In de scenariostudie zijn een aantal wijzigingen geïdentificeerd die een grote invloed hebben op de gestelde doelen en de gesignaleerde knelpunten. Door middel van vijf bouwstenen schetst deze tussenrapportage mogelijke wijzigingen in het stelsel van kindvoorzieningen en de effecten hiervan op de gestelde doelen. Het gaat hier om het vereenvoudigen van de kinderopvangtoeslag (zoals loslaten arbeidseis en inkomenscriterium), andere vormen van financiering met minder regeldruk voor ouders, een algemeen toegangsrecht voor een bepaald aantal dagen/dagdelen, meer en betere samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs en een ruimer ouderschapsverlof.