Tussenuitspraak rechter over bewijslast Participatiefonds en ministerie

Op 21 oktober 2021 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan over een zaak die werd aangespannen door een schoolbestuur voor primair onderwijs in Noord-Holland.

De kwestie draait om het volgende. Het ministerie van OCW verrekent uitkeringskosten die betaald zijn aan voormalige werknemers van basisscholen met de bekostiging van die scholen (conform artikel 138 Wpo). Het ministerie doet dit zonder nader onderzoek te doen naar de juistheid van de opgave over de uitkeringskosten door het Participatiefonds. De rechtbank oordeelt dat dit in strijd is met artikel 3:2 van de Awb, omdat het ministerie zich er tenminste van op de hoogte had moeten stellen waarop het Participatiefonds zijn opgave van uitkeringskosten heeft gebaseerd. Het ministerie wordt in de gelegenheid gesteld om het geconstateerde gebrek te herstellen en krijgt hier acht weken de tijd voor.