Verbetermogelijkheden intern toezicht funderend onderwijs en kinderopvang

In het najaar van 2018 benoemde de Algemene Ledenvergadering van de VTOI-NVTK een kwaliteitscommissie, die de opdracht kreeg om de kwaliteit van het toezicht in de kinderopvang en het onderwijs te onderzoeken en een advies uit te brengen over de verdere ontwikkeling daarvan. De vereniging VTOI-NVTK vertegenwoordigt intern toezichthouders uit de sectoren kinderopvang en onderwijs. Onlangs presenteerde de commissie haar eindrapport ‘Goed toezicht, ijken en verrijken’. De commissie adviseert om langs de lijnen van ‘ijken en verrijken’ in een continu proces de kwaliteit van het toezicht te verbeteren. Hierbij gaat het om normeren, monitoren, evalueren, borgen en doorontwikkelen. Daarnaast adviseert de commissie om van een relatief vrijblijvend karakter van de inspanningen tot professionalisering, over te gaan naar het organiseren van een sectorbreed commitment om de kwaliteit te verbeteren. Uitgangspunt daarbij moet zijn het principe van zelfregulering, waarbij de sector zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de borging van de kwaliteit van het toezicht. De kwaliteitscommissie adviseert om op basis van de Code Goed Toezicht 1.0 de ontwikkeling van de kwaliteit van het toezicht te verbeteren en te borgen. De code beoogt het niet-vrijblijvende centrale referentiekader c.q. de ‘beroepsstandaard’ te worden voor het intern toezicht in kinderopvang en onderwijs. De Code Goed Toezicht 1.0 kan dienen als inspiratiebron voor dialoog en reflectie, als richtsnoer voor professionalisering, als toetssteen voor het handelen en als basis voor verantwoording. De Code Goed Toezicht 1.0 is gebaseerd op zeven principes:

  1. Legitimiteit en compliance;
  2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  3. Integriteit;
  4. Transparantie en openheid;
  5. Interne en externe verbinding;
  6. Professionaliteit, professionalisering en lerend vermogen;
  7. Verantwoording.

Elk principe is nader uitgewerkt in een aantal normen en good practices.