Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs raakt ook de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo

In de rubriek primair onderwijs van deze Infinite Update is een algemeen bericht opgenomen over de vereenvoudiging van de bekostiging primair onderwijs. Het wetsvoorstel is nadrukkelijk ook van belang voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po met betrekking tot de bekostiging van het sbo.

Voor sbo-scholen wordt ingaande januari 2023 de ondersteuningsbekostiging direct vanuit het Rijk bekostigd op basis van het aantal ingeschreven leerlingen (en niet slechts 2%). Deze ondersteuningsbekostiging onttrekt DUO aan de budgetten van het swv. Hiertoe wordt de 2% die het sbo thans rechtstreeks ontvangt, overgeheveld naar het swv. De systematiek wordt hiermee volledig identiek aan die van de bekostiging van het (v)so zoals deze bij de start van passend onderwijs in 2014 werd ingevoerd. Samenwerkingsverbanden hoeven hierdoor ook niet langer zelf onderling grensverkeer sbo te verrekenen. In verband hiermee zullen sbo-scholen voortaan de TLV’s ook dienen te registreren in BRON, omdat anders niet door het Rijk vastgesteld kan worden of de leerling terecht staat ingeschreven op de sbo-school en ten laste van welk swv de ondersteuningsbekostiging moet worden gebracht. Deze onderwerpen staan nader beschreven in de toelichting op de wet, pagina 67 en 69 van het wetsvoorstel.