VO-raad publiceert handreiking over verantwoording NPO gelden

De VO-raad presenteerde onlangs een nieuwe handreiking voor de verantwoording van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) via het jaarverslag en XBRL. Hierin worden ook suggesties gedaan voor de inrichting van de administratie. Zo is het mogelijk om voor de op balansdatum nog niet bestede NPO-middelen een bestemmingsreserve te vormen.

Scholen krijgen vanuit het NPO middelen om corona-gerelateerde vertragingen zoveel mogelijk weg te werken. Deze middelen worden verspreid over de periode 2021 – 2023 uitgekeerd aan schoolbesturen. Scholen hebben, samen met hun MR, plannen gemaakt voor de besteding van deze middelen en voeren deze inmiddels uit.

Een goede verantwoording van deze middelen ‘draagt bij aan de legitimiteit van het onderwijs’, zo stelt de VO-raad. ‘Immers, het onderwijs werkt met publieke middelen en wil daarom zichtbaar maken welke leeropbrengsten er gerealiseerd worden. Een goede financiële verantwoording is daar een belangrijk onderdeel van’.