Waardering voor brief minister over onderwijshuisvesting

Minister Slob heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de aanpak van knelpunten op het gebied van de huisvesting van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. In de brief kondigt de minister onder meer aan:

  • gemeenten worden verplicht om een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs op te stellen,
  • renovatie wordt een volwaardig alternatief van nieuwbouw,
  • het investeringsverbod in huisvesting voor besturen in het po wordt genuanceerd.

De brief van de minister is een reactie op onderzoek van Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) naar knelpunten rondom onderwijshuisvesting. Deze onderzoekers concluderen drie knelpunten:

  • Bekostiging – in de meeste projecten is sprake van een grote spanning tussen ambities en beschikbare middelen. De sterke stijging van de bouwkosten in de afgelopen jaren heeft deze spanning verhoogd.
  • Financiële structuur – de budgetten voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud komen gescheiden tot stand. Dit leidt tot suboptimale investerings- en onderhoudsbeslissingen.
  • Institutionele organisatie – een groot aantal partijen speelt een rol bij de onderwijshuisvesting, wat het speelveld complex en gefragmenteerd maakt.

In zijn brief neemt de minister voorstellen van de PO-Raad, VO-raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten over. De volgende stap is nu dat de voorstellen worden verwerkt in wetsteksten. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het najaar van 2021 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

De verwachting is dat de wet er toe leidt dat gemeenten en schoolbesturen de kwaliteits- en duurzaamheidsopgaven die er liggen voor hun schoolgebouwen eindelijk integraal kunnen aanpakken vanuit een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling en geldstromen gemakkelijker gecombineerd kunnen worden.