Wat verandert er aan het begin van dit nieuwe schooljaar?

Traditiegetrouw brengt een nieuw schooljaar veranderingen met zich mee. Diverse organisaties zetten nieuwe regels en maatregelen op een rij.

De VO-raad wijst onder meer op:

 • vereenvoudiging bekostiging vo treedt in werking op 1 januari 2022;
 • aanpassingen Eindexamenbesluit vo;
 • scholen worden in schooljaar 2021-2022 niet beoordeeld op onderwijsresultaten;
 • wet vrijwillige ouderbijdrage;
 • wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

De PO-Raad wijst, naast enkele bovengenoemde onderwerpen, onder meer op:

 • verruiming bijzondere bekostiging voor nieuwkomers;
 • coronamaatregelen onderwijs na de zomervakantie.

De Inspectie van het Onderwijs actualiseert periodiek de Onderzoekskaders. Vanaf 1 augustus 2021 werkt de onderwijsinspectie met herziene onderzoekskadersvoor het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het Onderzoekskader 2017 was bestuurs- en stelstelgericht en ging uit van proportionaliteit en maatwerk. Het Onderzoekskader 2021 bouwt daarop voort en is op deze punten ongewijzigd. Ook zijn er een aantal zaken nieuw, namelijk:

 • duidelijk onderscheid tussen toezicht op bestuur, school/opleiding en stelsel;
 • duidelijker verschil tussen waarborgen en stimuleren;
 • extra aandacht voor burgerschap.

Ook het ministerie van OCW publiceerde een overzicht wijzigingen schooljaar 2021-2022. Naast veel van de bovengenoemde onderwerpen is in deze publicatie ook aandacht voor:

 • de Wet burgerschapsonderwijs
 • de subsidieregeling innovatie bewegingsonderwijs