Wat verandert er in 2021?

2021 brengt een aantal veranderingen in wet- en regelgeving.
In een overzicht noemt het ministerie van OCW er een aantal. Ook de PO-Raad en de VO-raad publiceerden overzichten van veranderingen. We vatten de overzichten voor u samen.

Algemeen

  • Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen – De Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen treedt in werking. Met deze wet wil het kabinet het aanbod van scholen beter laten aansluiten bij de wensen van ouders en leerlingen. Vanaf 1 juni 2021 kunnen initiatiefnemers via de vernieuwde stichtingsprocedure een school starten. 
  • Subsidie Tel mee met Taal (aanpak van laaggeletterdheid) – De nieuwe Tel mee met Taal subsidieregeling 2021-2024 bouwt voort op die van de periode 2016-2020, maar is op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo kan er nu – naast subsidie voor laaggeletterde werknemers en laaggeletterde ouders – ook subsidie aangevraagd worden voor praktijkgerichte experimenten. In 2021 is er eenmalig € 6 miljoen extra aan subsidie beschikbaar om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden.
  • Regeling Extra hulp voor de klas – Het kabinet stelt € 210 miljoen beschikbaar voor scholen en instellingen in het po, vo en mbo om in 2021 extra hulp te kunnen inschakelen tijdens de coronacrisis. Dat doet het kabinet op grond van de regeling ‘Extra hulp voor de klas’, die het op 16 november 2020 bekend maakte. Met dit geld kunnen scholen extra  personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer (online) gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur. De subsidieregeling is op 17 december gepubliceerd. Aanvragen voor po en vo schoolbesturen lopen via de regionale penvoerders die tot en met 24 januari 2021 een aanvraag kunnen indienen.

Primair onderwijs

  • Beleidsregel verstrekking licentie dans- en muziekonderwijs basisonderwijs – Vanaf 2021 kan aan scholen in het basisonderwijs een DAMU-licentie worden verstrekt. Deze licentie bestaat al voor het voortgezet onderwijs. De aanvraag voor een DAMU-licentie kan in de maand maart ingediend worden.
  • Subsidie reiskostenregeling leerlingen dans- en muziekonderwijs basisscholen – Voor dans- en muziektalenten die op een basisschool zitten en al bezig zijn in het vooropleidingstraject van een hbo-instelling voor dans of muziek (DAMU) komt per augustus 2021 een tegemoetkoming in de reiskosten beschikbaar.

Voortgezet onderwijs

  • Nieuwe invulling Prestatiebox vo – In 2021 komt er een nieuwe invulling van de Prestatiebox in het voortgezet onderwijs. Een deel van de doelen uit het sectorakkoord is behaald. De middelen daarvoor vloeien in 2021 in de lumpsum. Enkele doelen zijn echter nog niet behaald, namelijk beter strategisch personeelsbeleid, betere begeleiding van startende leraren en schoolleiders en het terugdringen van het aantal thuiszitters. Voor deze doelen komt in 2021 een aparte aanvullende bekostigingsregeling.
  • Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021-2022 – Met de subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021-2022 kunnen instellingen subsidie krijgen voor extra begeleiding van studenten en nazorg aan gediplomeerde schoolverlaters. Deze begeleiding is gericht op de overstap naar een andere opleiding, het vinden van werk of doorgeleiding naar andere instanties die daarbij kunnen helpen. De verwachting is dat deze subsidieregeling in de tweede helft van januari zal worden gepubliceerd. Subsidie kan worden aangevraagd van 22 januari 2021 tot en met 22 februari 2021.
  • Subsidieregeling voorkomen van zittenblijven – Deze subsidiereling is de opvolger van de subsidieregeling lente- en zomerscholen VO. De subsidieregeling 2021 ziet er anders uit dan in voorgaande jaren. Naar verwachting kan subsidie worden aangevraagd voor zomerscholen en andere interventies om het aantal zittenblijvers te verminderen. Lentescholen vallen daar niet onder. De subsidieregeling wordt op korte termijn gepubliceerd.
  • Handhaving rookverbod schoolterreinen – Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle schoolterreinen al rookvrij zijn, maar vanaf 1 januari gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ook actief toezicht houden op het rookverbod op de schoolterreinen. Scholen moeten zelf het verbod handhaven.