Webinar OCW ‘Reserves en Financiële Positie’

Op 19 november was er weer een webinar van de afdeling Jaarverslaggeving van het ministerie van OCW te volgen, dit keer over reserves en financiële posities. De signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen stond centraal. Tijdens het webinar werden twee onderwerpen besproken. Eerst werd de zienswijze van het ministerie over dit onderwerp uiteengezet. Daarna werd door de inspectie een uitleg gegeven over de nieuwe signaleringswaarde. De uitgangspunten onderliggend aan de berekening van de signaleringswaarde kwamen uitgebreid aan bod. Deze kunt u nalezen in dit rapport van de inspectie. Daarnaast kwamen de resultaten op basis van jaarcijfers 2019 aan bod. We schreven hierover in Infinite Update van 3 november 2020. In het webinar werd nog eens benadrukt dat de signaleringswaarde een startpunt is voor het goede gesprek met interne belanghebbenden. In het webinar kwamen de reserves van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs uitvoerig aan de orde. Hier gaan we apart op in, in een bericht elders in deze Infinite Update.

Infinite Financieel adviseurs Iris Zeldenrijk en Mark Ruitenbeek schreven een whitepaper over het analyseren van de vermogenspositie van schoolbesturen in het po en vo. In dit whitepaper leggen ze de werking van de signaleringswaarde uit, helpen ze de resultaten te duiden en geven ze weer welke effecten bijvoorbeeld investeringen en stelselwijzigingen kunnen hebben op de signaleringswaarde. U kunt dit whitepaper aanvragen via info@infinitebv.nl.