Wet ‘uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs’ met ingang van 1 augustus 2023 in werking – 7 juni 2023

De Eerste Kamer heeft na een aantal toezeggingen van minister Wiersma ingestemd met het wetsvoorstel ‘uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs’. De wet treedt op 1 augustus 2023 in werking.

De wet geeft de minister meer mogelijkheden om in te grijpen wanneer scholen en instellingen (ernstige) overtredingen begaan. Het wetsvoorstel verruimt de definitie van ‘wanbeheer’ in de onderwijswetgeving. Daarnaast kan de minister in acute crisissituaties een spoedaanwijzing geven. Verder moet het schenden van de zorgplicht voor sociale veiligheid en van de burgerschapsopdracht ook kunnen leiden tot het beëindigen van de bekostiging van een school. Ten slotte wordt een plicht tot bevordering van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het mbo ingevoerd.