Wijziging Wet medezeggenschap onderwijs open voor internetconsultatie

Het ministerie van OCW werkt aan een wetsvoorstel waarmee de checks and balances rond het bestuur en de positie van de medezeggenschaporganen in het funderend onderwijs worden versterkt. Ook wordt met dit wetsvoorstel de informatievoorziening aan ouders, leerlingen en personeel verbeterd.

Het wetsvoorstel bestaat uit vier verschillende onderdelen. Met het wetsvoorstel:

  1. krijgt de medezeggenschapsraad in het funderend onderwijs instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting (nu adviesrecht);
  2. krijgt de ondersteuningsplanraad instemmingsrecht op de meerjarenbegroting behorende bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs (nu adviesrecht);
  3. wordt het schoolondersteuningsprofiel van de school in het funderend onderwijs jaarlijks vastgesteld en wordt dit onderdeel van de schoolgids;
  4. krijgt de medezeggenschapsraad in het primair onderwijs adviesrecht bij de vaststelling van de groepsgrootte.

Het voornemen is om de internetconsultatie voor dit wetsvoorstel medio juli 2020 te starten. Iedere betrokkene kan dan zijn zienswijze delen via de gebruikelijke webpagina van Internetconsultatie. De internetconsultatie eindigt naar verwachting op 1 september 2020.