1 februari: meer dan ooit een belangrijke datum!

Al jaren is 1 februari een belangrijke datum in het primair onderwijs. Het belang van deze datum neemt alleen maar toe nu als gevolg van de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs 1 februari ook de wettelijke teldatum wordt.

Maar er zijn dus ook andere aandachtspunten dan de teldatum. We zetten deze op een rij.

Instandhouding scholen

Zo kent de Wet primair onderwijs 1 februari als belangrijke cruciale datum in bepalingen over de instandhouding van basisscholen. Een pagina op de website van DUO vat de belangrijkste aandachtspunten samen. Als de school drie jaar achtereen minder leerlingen telt dan de opheffingsnorm, volgt beëindiging van de bekostiging. Het schoolbestuur kan om voortzetting van de instandhouding verzoeken als aan bepaalde criteria wordt voldaan. Hiertoe is dus een actieve handeling van het schoolbestuur noodzakelijk, die vóór 1 februari moet worden uitgevoerd. De criteria hebben betrekking op de gemiddelde schoolgrootte of enige school van een bepaalde richting in een bepaald gebied.

Aanvragen voorzieningen huisvesting

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. De kernprincipes van dit stelsel worden uitgelegd op de website van de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG). Elke gemeente heeft een Verordening voorzieningen huisvesting vastgesteld, vaak gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Schoolbesturen doen jaarlijks voor 1 februari hun aanvragen voor voorzieningen (in enkele gemeenten is in de verordening een andere datum opgenomen, bijvoorbeeld 1 maart). Jaarlijks dient de gemeente het budget vast te stellen dat beschikbaar is voor onderwijs huisvesting. Vervolgens worden de ingediende aanvragen in volgorde van prioriteit toegekend. Op de website van de PO-Raad is ook meer informatie beschikbaar over dit proces.

De nieuwe officiële teldatum

De reden dat de datum 1 februari verder aan belang wint, is dat ingaande 2022 1 februari ook de wettelijke teldatum wordt. Op deze datum worden de leerlingen geteld. Op basis van het getelde aantal leerlingen wordt in het volgende kalenderjaar bekostiging toegekend. Het verschuiven van de teldatum van 1 oktober naar 1 februari en het verschuiven van de bekostiging van school- naar kalenderjaar vloeit voort uit de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs. Informatie over deze wijziging is te vinden op de website van het ministerie en in een door het ministerie gepubliceerde uitvoerige brochure.

Laat een reactie achter