Informatiedocument opstellen schoolbegroting

De VO-raad heeft begin september een informatiedocument gepubliceerd over het opstellen van de schoolbegroting. Het document, opgesteld in overleg met het ministerie van OCW, brengt scholen op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de bekostiging en de bijbehorende regelgeving in het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de voorjaarsnota van het kabinet en ontwikkelingen in personele en materiële lasten. Daarnaast licht het document de stand van zaken toe van een aantal regelingen die raken aan de bedrijfsvoering van schoolbesturen.

Laat een reactie achter