Onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao primair onderwijs

Onderhandelaars van de PO-Raad en de vakbonden AOb/FNV, CNV Connectief, FvOv en AVS zijn het eens geworden over een nieuwe cao in het primair onderwijs. De cao loopt van 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023. Het onderhandelaarsakkoord wordt door alle onderhandelende partijen voorgelegd aan hun achterban. Bij instemming wordt de cao definitief vastgesteld.

In deze cao is een loonstijging afgesproken van 4,75% per 1 juli 2022, net als in de cao vo. De cao in het primair onderwijs is gesloten in het kielzog van de afspraken in het voortgezet onderwijs en houden met de loonontwikkeling gelijke tred, zodat er geen nieuwe loonkloof ontstaat. Naast de loonstijging van 4,75% krijgen werknemers in het po komende maand eenmalig € 500 uitbetaald, naar rato van de werktijdfactor.

Verder zijn afspraken gemaakt over het ouderschapsverlof. In augustus treedt de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof in werking, waarin is vastgelegd dat iedereen betaald ouderschapsverlof kan opnemen gedurende het eerste levensjaar van een kind. De PO-Raad en de bonden zijn in het onderhandelaarsakkoord overeengekomen dat werknemers in de sector het recht houden op 415 uur betaald ouderschapsverlof. Dat is iets meer dan de wettelijk vastgelegde negen weken. Bovendien krijgen ouders die hun verlof opnemen tijdens het eerste levensjaar van een kind, een vergoeding van 75% van hun bezoldiging. Daarnaast behouden werknemers ook het recht op 625 uur onbetaald ouderschapsverlof. 

Het geld dat het UWV bijdraagt aan het betaald ouderschapsverlof zorgt mogelijk voor extra financiële ruimte. Sociale partners zullen met elkaar bekijken hoe hoog die vrijval is en hoe dit geld besteed kan worden.

De onderhandelaars hebben verder afspraken gemaakt over de invulling van de € 65 miljoen die minister Wiersma dit voorjaar beschikbaar stelde voor de professionalisering van leraren.