Infinite Update – 12 mei 2022

Het is de hoogste tijd voor een nieuwe editie van Infinite Update. Onderstaand vatten wij al het nieuws samen dat in de meivakantie en in de aanloop daartoe verscheen. Dit gaat om nieuws dat betrekking heeft op de bedrijfsvoering en het financieel management in de sectoren onderwijs en opvang. Word trainee in de onderwijssector! Vier…

Lees meer

Congres ‘Bedrijfsvoering in verandering’ – 23 juni 2022 in Kamerik

Sinds 2007 ondersteunt, stimuleert en inspireert Infinite Financieel organisaties om een goede bedrijfsvoering en gedegen financieel management te realiseren. Op 23 juni 2022 vieren we ons 15 jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan organiseren we een congres waarin de verbinding tussen de bedrijfsvoering en de realisatie van onderwijskundige doelen centraal staat. Controllers, overige financials, bestuurders, toezichthouders…

Lees meer

Infinite Update – 7 maart 2022

Informatie over de bijsturing van het Nationaal Programma Onderwijs, de uitwerking van het Regeerakkoord, zorgen over privaat onderwijs en veel meer leest u in deze nieuwe editie van Infinite Update. Lees hier

Lees meer

Uitvoering plannen Regeling subsidie begaafde leerlingen loopt corona-vertraging op; regeling met een jaar verlengd

Vrijwel alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo (142 van de 152) maken gebruik van de Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo. Met deze subsidieregeling worden samenwerkingsverbanden gestimuleerd om een passend onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde kinderen te creëren. Op grond van de subsidieregeling wordt subsidie verstrekt in de kalenderjaren 2019 tot en met 2022, waarmee…

Lees meer

Beleidsreactie rapport Onderwijsraad ‘Publiek karakter voorop’

Op 7 december 2021 publiceerde de Onderwijsraad het advies “Publiek karakter voorop”. Dit rapport spreekt over de verstrengeling van publiek en privaat aanbod in het funderend onderwijs. De Onderwijsraad waarschuwt dat de financiering, de doelen en de zeggenschap van publieke en private partijen in toenemende mate door elkaar lopen. Dit levert risico’s op voor de…

Lees meer

NPO: minister stuurt op drie punten bij

Een langere bestedingstermijn, een andere verdeling van het geld tussen vo en po en structurele aandacht voor verbetering van het onderwijs. Dat zijn de drie maatregelen die minister Wiersma aankondigt in een brief over de bijsturing van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Scholen kunnen de ontvangen en nog te ontvangen NPO-middelen tot en met schooljaar…

Lees meer

Geen loon- en prijsbijstelling NPO-middelen

Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat de NPO-middelen niet worden aangepast met de loon- en prijsbijstelling. De VO-raad noemt dit verrassend, omdat de regeling zelf wel aangeeft dat deze middelen zullen worden aangepast aan de loon- en prijscompensatie. Op de arbeidsmarkttoelage (middelen voor personeel op vestigingen met het grootste risico op onderwijsachterstanden) zal naar…

Lees meer

Aanvullende bedragen NPO eerder uitgekeerd

Half februari 2022 zijn de aanvullende NPO-middelen voor het beroepsgerichte onderwijs en scholen met een hoge achterstandsscore voor schooljaar 2021-2022 aan de besturen uitgekeerd. Deze middelen werden eigenlijk pas in juni van dit jaar verwacht. Het gaat om een aanvullend bedrag in het beroepsgerichte onderwijs (‘aanvullende bekostiging scholen voor voortgezet onderwijs’) van € 350,58 per…

Lees meer

Nieuwsbrief jaarverslaggeving onderwijs

De Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs is op een paar punten gewijzigd. De gewijzigde tekst is op 22 februari 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. In de onlangs verschenen nieuwsbrief jaarverslaggeving onderwijs worden vier wijzigingen benoemd. Twee daarvan zijn relevant voor het funderend onderwijs. Het gaat om het volgende: De verplichte openbaarmaking van het jaarverslag door onderwijsinstellingen. Schoolbesturen…

Lees meer