De begroting van OCW 2023: vaststelling en moties – 30 november 2022

In onze vorige Update van 29 november gingen wij kort in op de gestelde vragen. Inmiddels is de begrotingsbehandeling achter de rug, is de begroting vastgesteld en is een groot aantal moties aangenomen.Voor inzicht in de moties en hun status zie. Bij de gestelde vragen kwam al een aantal items voorbij, die nu in de…

Lees meer

De financiële positie van het onderwijs

De inspectie geeft sinds 2021 geen Financiële staat van het onderwijs meer uit. Wel neemt de inspectie een financiële analyse op in de Staat van het onderwijs, maar dit document komt eerst in het voorjaar van 2023 uit. Om die reden hebben ministers Dijkgraaf en Wiersma op 21 november 2022 de Tweede Kamer geïnformeerd over…

Lees meer

VO-raad en PO-Raad presenteren ieder hun Sectorrapportage 2022 – 10 november 2022

Voor het tweede jaar op rij presenteren de VO-raad en de PO-Raad hun sectorreportage over respectievelijk het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs. In heldere grafieken wordt een schat aan informatie gegeven. Wij hebben vanuit bedrijfsvoeringsoogpunt naar de informatie gekeken en daarbij valt ons een aantal zaken op. Lees verder voor onze samenvatting.

Lees meer

Lerarentekort

Allereerst het lerarentekort. In 2021 kwam dat voor het vo uit op 1.706 fte, voor het po op 9.100 fte. Naar verwachting stijgt dat voor het vo in 2026 naar 2.557 om dan in 2031 enigszins af te nemen naar 2.423. Dit is geschat door het aantal lessen door onbevoegde docenten bij elkaar op te…

Lees meer

Jaarcijfers 2021 door DUO gepubliceerd – 18 oktober 2022

DUO heeft de door de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en de door de samenwerkingsverbanden aangeleverde jaarcijfers over 2021 verwerkt. Zoals verwacht kon worden, hebben de scholen in 2021 meer geld ontvangen dan zij hebben uitgegeven. Dit is een logisch gevolg van de extra middelen die de scholen ontvingen, met name voor  het…

Lees meer

Herziening financieringsstelsel kinderopvang – 18 oktober 2022

Met brief van 7 oktober 2022 ontvouwden de Ministers van Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane aan de Kamer de kabinetsplannen voor een fundamentele herziening van het financieringsstelsel van de kinderopvang. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat samen met DUO, Toeslagen, UWV en…

Lees meer

Herziening financieringsstelsel kinderopvang – 18 oktober 2022

Met brief van 7 oktober 2022 ontvouwden de Ministers van Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane aan de Kamer de kabinetsplannen voor een fundamentele herziening van het financieringsstelsel van de kinderopvang. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat samen met DUO, Toeslagen, UWV en…

Lees meer

Jaarcijfers 2021 door DUO gepubliceerd – 18 oktober 2022

DUO heeft de door de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en de door de samenwerkingsverbanden aangeleverde jaarcijfers over 2021 verwerkt. Zoals verwacht kon worden, hebben de scholen in 2021 meer geld ontvangen dan zij hebben uitgegeven. Dit is een logisch gevolg van de extra middelen die de scholen ontvingen, met name voor  het…

Lees meer

Ruim € 500 per leerling voor strategisch HRM (werkdruk) en voorkomen thuiszitters – 21 september 2022

Op 21 september 2022 is deRegeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo gepubliceerd. In de regeling worden in de eerste plaats bestaande bekostigingsbedragen aangepast aan de loon- en prijsindexatie van 2022. Dit betreft het bedrag voor Strategisch HRM en het bedrag voor het voorkomen van thuiszitten (voorheen prestatiebox middelen). Daarnaast introduceert de regeling…

Lees meer